poniedziałek, 30 czerwca 2014

Wakacje 2014


Wreszcie nadszedł czas (odpowiednie sobie wybrać) wakacji, urlopów, lub pracy :)

Ja tak samo biorę się za nieco odpoczynku od spraw fortyfikacji Twierdzy Kraków, ale nie zapominam i na pewno w te dwa najbliższe miesiące pojawią się ''jakieś'' materiały foto i video z fortami Twierdzy Kraków.

wtorek, 24 czerwca 2014

Demotywatory (7)


Dzięki wpłatom finansowym od osób z naszego forum uzbierana została częściowa kwota na utrzymanie naszego całego serwisu internetowego.

Suma kwoty to 200 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na odnowę domeny (fortyck.pl) naszego całego serwisu internetowego.

Dziękuję z całego serca następującej osobie co dokonała wpłat: Libra.

Zostało ''tylko'' opłacenie reszty kwoty na odnowę domeny oraz serwera (400 zł netto) czego (z braku innych wpłat i już braku czasu) ja dokonam.

Liczę na Wasze dalsze wsparcie, z wyrazami szacunku Adam Kurelewicz.

niedziela, 22 czerwca 2014

Lato 2014


Kiedy zaczyna się lato? - Pierwszy dzień lata kalendarzowego to 22 czerwca; lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do równonocy jesiennej.

W 2014 roku letnie przesilenie wypada 21 czerwca o godzinie 12:51 CEST.; najkrótsza noc to noc z 20 na 21 czerwca, a najdłuższym dniem 2014 roku jest 22 czerwca.

Letnie przesilenie wyznacza początek lata astronomicznego i kończy astronomiczną wiosnę.

Ostatni dzień lata kalendarzowego to 22 września, 23 września - rozpoczyna się astronomiczna jesień.

Zdjęcia z dnia 22 czerwca 2014 r.

sobota, 21 czerwca 2014

2004 - 2014 czyli 10 lat wypraw Krąg Twierdzy Kraków (1)

2014 rok przynosi ze sobą 10 - lecie istnienia wypraw Krąg Twierdzy Kraków

22 sierpnia 2004 r. odbyła się 1 wyprawa KTK (KTK czyli skrót od Krąg Twierdzy Kraków).

22 sierpnia 2014 r. obchodzić będziemy więc 10 - lecie.

Nasze wyprawy forteczne po obiektach Twierdzy Kraków to nie tylko widzenie z bliska fortyfikacji Twierdzy Kraków ale też odpoczynek w pięknych krajobrazach (choć oczywiście nie wszędzie były i są) gdzie położono fortyfikacje ...

Przez wyprawy KTK przewinęło się przez te lata sporo różnych osób; jedni zaufali temu projektowi a inni skorzystali by dostać się tylko w pewne miejsca...

(wkrótce kolejne materiały...)

sobota, 14 czerwca 2014

2004 - 2014 czyli 10 lat forum.fortyck.pl (3)

Dokładnie 10 lat temu czyli 14 czerwca 2004 r. z mojej inicjatywy powstała podstrona forum.fortyck.pl

Dziś tj. 14 czerwca 2014 r. forum obchodzi 10 - lecie istnienia...

Z okazji 10 - lecia życzę Wszystkim byłym, obecnym i przyszłym Użytkownikom takiego szczęścia jaki ja osiągnąłem.

Założyciel i właściciel
Adam Kurelewicz

piątek, 6 czerwca 2014

Inne (34)


Kilka dziwnych ujęć mrocznego słońca czyli księżyca, okolice Nowej Huty.

Zdjęcia z dnia 6 czerwca 2014 r.

środa, 4 czerwca 2014

25 lat wolności - 04.06.2014


„Nie ma wolności bez solidarności!”  - wołaliśmy w czasach najtrudniejszych także tu, na tym placu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie.

 Dzisiaj w wolnej Polsce, w 2014 roku, powtarzam tę znaną prawdę.

Nie ma wolności bez solidarności!

Bo nie ma wolności bez solidarności wolnego świata, nie ma wolności bez solidarności z tymi, którzy o swoją wolność walczą, którzy o swojej wolności marzą, którzy swojej wolności bronią - podkreślał Prezydent RP Bronisław Komorowski na Placu Zamkowym w 25. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 r.

- Nie ma wolności bez solidarności z krajami Partnerstwa Wschodniego, a szczególnie z Mołdawią, Gruzją i Ukrainą! - zaznaczył.

Jak dodał, pragnie te słowa wypowiedzieć dobitnie w obecności prezydenta elekta Ukrainy Petra Poroszenki. - Bo nasza solidarność w sposób szczególny potrzebna jest dzisiaj narodowi ukraińskiemu, narodowi, który stanął w obliczu zagrożenia agresją i wobec wielkich wyzwań modernizacji.

Nie ma wolności bez solidarności z Ukrainą! – akcentował.

Prezydent przypominał, że nasze polskie marzenia o wolności przetrwały lata wojny i komunizmu, mając swe źródło m.in. w polskiej rodzinie, ale i w Kościele katolickim.

Zwracał uwagę, że nawet w tych trudnych czasach potrafiliśmy zachować ważne enklawy normalności ekonomicznej – m.in. indywidualne rolnictwo i drobną przedsiębiorczość.

Bronisław Komorowski mówił o szczególnej roli kolejnych fal protestów społecznych oraz fenomenie wielkiego, 10- milionowego ruchu „Solidarności” i stojącym na jego czele Lechu Wałęsie.

Wskazywał, że system komunistyczny zbankrutował zarówno pod względem politycznym, moralnym, jak i ekonomicznym.

Zwycięstwo w wyborach 4 czerwca ’89 r. Bronisław Komorowski określił jako polityczny nokaut osiągnięty mimo nierównych warunków rywalizacji.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że nasz sukces uruchomił lawinę wydarzeń, stał się pierwszym klockiem domina, który poruszył następne.

Prezydent wymienił również główne polskie sukcesy odniesione na przestrzeni ostatnich 25 lat, m.in.: rozwój gospodarki, przystąpienie do NATO oraz akcesję do Unii Europejskiej.

Bronisław Komorowski zapowiedział także, że dziś wspólnie z Prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem, weźmie udział w uroczystości nadania autostradzie A2 – łączącej Warszawę z Niemcami i Europą – symbolicznej nazwy „Autostrada Wolności”.

Zobacz także: Wystąpienie z okazji 25-lecia Wolności 

Prezydent zakończył wystąpienie podziękowaniami skierowanymi do wszystkich uczestników i przywódców walki o wolność.

Dziękował też polskim premierom, prezydentom i sojusznikom z wolnego świata.

 - Dziękuję wszystkim ludziom wolnym, którzy okazują zrozumienie walczącym o wolność i suwerenność.

Dziękuję za wspieranie tych, którzy pragną iść tą samą co nasza drogą, ku Zachodowi, ku wolności - powiedział.

Na ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Baracka Obamy przekazał podziękowania dla wszystkich obywateli Ameryki za podniesienie wysoko w górę dumnych sztandarów praw człowieka i obywatela.

 - Pod tymi sztandarami szliśmy do walki o wolność.

One umacniały naszą ufność i wiarę w sens naszych dążeń i wiarę w skuteczność naszych działań - dodał Bronisław Komorowski.

W przemówieniu na Placu Zamkowym prezydent USA Barack Obama podkreślił rolę Polski w przemianach, które miały miejsce w Europie pod koniec lat 80.

 - Nie wolno nam nigdy zapomnieć, że iskra dla dużej części rewolucyjnych zmian, dla rozkwitu nadziei przyszła od was, od ludzi z Polski, historia dokonywała się tutaj – powiedział.

Amerykański przywódca podkreślał, że obecnie Ukraińcy są spadkobiercami Solidarności.

- Gdy protesty próbowano zgnieść stalową pięścią, Polacy układali kwiaty w bramie stoczni.

Dzisiaj Ukraińcy układają kwiaty na Majdanie niezależności – dodał.

 - Pamiętamy Polaków głosujących, którzy czuli smak Polski – zaznaczył prezydent USA.

Jak mówił, to samo słychać dziś w głosach Ukraińców, którzy na Majdanie poczuli smak prawdziwej wolności.

- Dziękuję ci Polsko za twój triumf, nie triumf zbrojny, ale triumf w duchu człowieczeństwa - podkreślał Barack Obama.

- Nie ma zmiany bez ryzyka, nie ma postępu bez ofiar, nie ma wolności bez solidarności - zakończył swoje przemówienie prezydent USA.

W uroczystościach na Placu Zamkowym z okazji 25-lecia Wolności, mających przypomnieć, że upadek komunizmu został zainicjowany w Polsce, wzięło udział kilkunastu przywódców – m.in. belgijska para królewska - Król Filip i Królowa Matylda, Wielki Książę Luksemburga Henryk, brytyjski Książę Edward, ukraiński prezydent elekt Petro Poroszenko, prezydent Niemiec, przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz wielu zagranicznych gości.

Na uroczystościach obecni byli również b. prezydent Lech Wałęsa, premier Donald Tusk, Marszałkowie Sejmu Ewa Kopacz i Senatu Bogdan Borusewicz, b. prezydent Aleksander Kwaśniewski, działacze dawnej opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele rządu, parlamentu, uczelni i Kościoła.

Na uroczystość przybyły też tłumy warszawiaków.

Zobacz także: Warszawska Deklaracja Wolności  

Na początku uroczystości aktor Andrzej Seweryn odczytał Warszawską Deklarację Wolności.

 A na zakończenie zebrani wysłuchali specjalnie na tę okazję napisanej suity jazzowo-symfonicznej "Wolność" Włodka Pawlika, laureata nagrody Grammy.Żródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2949,nie-ma-wolnosci-bez-solidarnosci.html
Za­koń­czy­ły się uro­czy­sto­ści na placu Zam­ko­wym w War­sza­wie, zwią­za­ne z ob­cho­da­mi 25-le­cia prze­mian de­mo­kra­tycz­nych w Pol­sce. 

W wy­da­rze­niu, które roz­po­czę­ło się wczo­raj, wziął udział m.​in. pre­zy­dent USA Ba­rack Obama. 

Prze­mó­wie­nie, które wy­gło­sił pre­zy­dent USA, wy­raź­nie wzru­szy­ło Annę Ko­mo­row­ską.

Pierw­sza dama, tuż po tym jak Obama wró­cił na wi­dow­nię, po­dzię­ko­wa­ła pre­zy­den­to­wi za wy­stą­pie­nie.

Przy­jazd do War­sza­wy za­po­wie­dzia­ło też kil­ku­na­stu przy­wód­ców eu­ro­pej­skich m.​in. pre­zy­den­ci Nie­miec - Jo­achim Gauck, Fran­cji - Fran­co­is Hol­lan­de, Czech - Mi­losz Zeman, Sło­wa­cji - Ivan Gasz­pa­ro­vicz i Wę­gier - Janos Ader.

Nad ranem Ba­rack Obama spo­tkał się z pre­zy­den­tem elek­tem Ukra­iny Pe­trem Po­ro­szen­ką.

Pre­zy­dent USA pod­kre­ślił, że Ukra­iń­cy do­ko­na­li mą­dre­go wy­bo­ru, po­wie­rza­jąc Po­ro­szen­ce kie­ro­wa­nie kra­jem.

Było to pierw­sze spo­tka­nie tych przy­wód­ców.

Wczo­raj pre­zy­dent USA za­pew­niał pol­skie wła­dze o trwa­ło­ści wza­jem­ne­go So­ju­szu i za­po­wie­dział mi­liard do­la­rów na obron­ność w Eu­ro­pie, w od­po­wie­dzi na ro­syj­sko-ukra­iń­ski kry­zys.wtorek, 3 czerwca 2014

25 lat wolności - 03.06.2014SZANOWNI PAŃSTWO,

4 czerwca 1989 roku to tryumf solidarności i odwagi nad zwątpieniem i politycznym osamotnieniem.

4 czerwca 1989 roku to początek udanej, wielkiej zmiany ustroju.

4 czerwca 1989 roku to powrót nadziei na suwerenność państw Europy Środkowej i Wschodniej, to początek drogi ku jedności Europy.

Wybory 4 czerwca, choć tylko częściowo demokratyczne, były wolne naprawdę: niesfałszowane, nieokupione represjami.

Ich wynik ujawnił realny układ sił w społeczeństwie.

Doprowadził do głębokich zmian.

Zwyciężyła solidarna decyzja milionów Polaków.

Zwyciężyła wspólnota.

Dlatego bądźmy razem także w przyszłym roku.

Zorganizujmy święto razem!

Do wspólnego świętowania polskiej wolności 4 czerwca 1989 roku zapraszam Polaków na całym świecie i wszystkich naszych przyjaciół.

Zachęcam już dziś do rozpoczęcia przygotowań, by wydarzenie to miało charakter wielkiej, wspólnej, obywatelskiej uroczystości.

Wolność nie ma granic.

Nasze Święto Wolności jest też świętem całego wolnego świata.

Do organizowania wspólnych przedsięwzięć zapraszam wszystkich.

Zapraszam osoby prywatne i instytucje, urzędy państwowe i organizacje pozarządowe, środowiska przedsiębiorców, instytucje publiczne i samorządy.

Zapraszam mieszkańców wsi, małych miast i wielkich metropolii – również za oceanem – w których żyją Polacy.

Chciałbym, by świat miał szansę poznać nas tego dnia jako naród ludzi wolnych, ceniących wolność własną i wspierających innych będących na niełatwej drodze ku wolności.

Zachęcam ludzi kultury i sportowców, ludzi mediów i nauki, przedsiębiorców i urzędników.

 Mam nadzieję na wspólne inicjatywy z przedstawicielami Kościołów.

Chciałbym, by rola kapłanów we wspieraniu opozycji, w podtrzymywaniu nadziei i duchowym umacnianiu Polaków walczących o wolne państwo została uwzględniona i doceniona.

Zapraszam zarówno tych, którzy pamiętają 4 czerwca 1989 roku, jak i tych, którzy się właśnie wtedy lub później urodzili.

Zapraszam tych, którzy przyłączyli się do Komitetów Obywatelskich „Solidarności”, by podzielili się swoim doświadczeniem.

Zapraszam artystów wielkich scen narodowych, estrady i artystów offowych – wszystkich, którzy tworzą w wolności i dzięki wolności.

Proszę o zaangażowanie ludzi nauki i kultury.

Wolność wymaga, by mówić o niej na nowo, by wyjaśniać jej znaczenie, by rzetelnie wskazywać, co jej dziś zagraża.

Wspólnym wysiłkiem zbudujmy jak najambitniejszy program obchodów.

Wspólnie wypełnijmy ten projekt jak najatrakcyjniejszymi pomysłami.

Potwierdźmy raz jeszcze, że nie ma wolności bez solidarności.

Że wolność i dzisiaj wymaga solidarności pomiędzy nami.

Bronisław Komorowski Podpis
Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejOczy całego świata skupione są na Polsce.

Barack Obama przyleciał do naszego kraju z okazji 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Spotkał się już z prezydentem Bronisławem Komorowskim, Donaldem Tuskiem, Lechem Wałęsą oraz przywódcami państw Europy Środkowej i Wschodniej. 

Obiecał również miliard dolarów na wzmocnienie obecności NATO w naszym regionie Europy.

Jednym z punktów obchodów rocznicy 25 lat wolności było wręczenie nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy, którą otrzymał Mustafa Dżemilew.

Światowe media szeroko komentują wizytę Obamy w naszym kraju oraz opisują 25-lecie odzyskania wolności przez Polskę.

Żródło:  http://www.onet.pl/